• Joachim Pletsch

  • Die Bibel im Brennpunkt - Jaeger, Pletsch, Ziegeler, Hohage

  • Biblische Lehre Kompakt - H. Jaeger, J. Pletsch

  • Biblische Lehre für junge Leute - H. Jaeger, J. Pletsch

  • Leid, Tod, Trauer - H. Jaeger/J. Pletsch (Hrsg.)